top of page
  • btflegal

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ

Updated: Mar 1, 2020

Kişisel verilerin korunması, teknolojinin gelişimiyle birlikte dünyada gittikçe önemi artan bir konu haline gelmiştir. Bilgisayarın günlük hayatta kullanımının yaygınlaşması ile veri işlemede manuel yöntemlerin kullanılmasından vazgeçilmiş ve otomatik olarak bilgisayarlar aracılığı ile veriler eskiye nazaran daha hızlı bir şekilde işlenmeye başlamıştır. Bu gelişmeler doğrultusunda kişisel verileri işlenen ilgili kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunabilmesi adına hukuki metinler kabul edilmeye başlanmıştır.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak yapılan başlıca ulusal ve uluslararası düzenlemeleri kronolojik sırası ile aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür:

 

3 Eylül 1953 - İnsan Hakları ve Özgürlüklerinin Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi

23 Eylül 1980 - OECD’nin Özel Yaşamın Korunması ve Kişisel Verilerin Sınır ötesi Akışına İlişkin Rehber İlkeleri

28 Ocak 1981 - 108 No’lu Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi

14 Aralık 1990 - BM’nin Bilgisayarla İşlenen Kişisel Veri Dosyalarına İlişkin Rehber İlkeleri

1-7 Ekim 1996 - ILO tarafından kabul edilen Çalışanların Kişisel Verilerinin Korunması Hakkında Uygulama Kodu

15 Aralık 1997 - 1997/66/EC sayılı Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Özel Hayatın Gizliliğinin Korunmasına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Direktifi

25 Ekim 1998 - 95/46/EC Sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Serbest Dolaşımı Bakımından Bireylerin Korunmasına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Direktifi

8 Kasım 2001 - 181 No’lu Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi’ne Ek Denetleyici Makamlar ve Sınır aşan Veri Akışına İlişkin Protokol

12 Temmuz 2002 - 2002/58/EC sayılı Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Özel Hayatın Gizliliğinin Korunmasına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Direktifi

7 Şubat 2004 - Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik

12 Ekim 2004 - 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu

15 Mart 2006 - 2006/24/EC sayılı Kamuya Açık Haberleşme Hizmetleri veya Kamu Haberleşme Şebekesi ile Bağlantılı Olarak Üretilen veya İşlenen Verilerin Saklanmasına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Direktifi

25 Kasım 2009 - 2009/136/EC sayılı Vatandaş Hakları Direktifi

1 Aralık 2009 - 7 Aralık 2000’de imzalanan ve Lizbon anlaşmasının yürürlüğe girmesi ile hukuki olarak üye devletler için bağlayıcı hale gelen Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı

12 Eylül 2010 - Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili hükmün T.C. Anayasası’na dahil edilmesi

24 Temmuz 2012 - Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik

7 Nisan 2016 - 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 29677 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanarak yürürlüğe girmesi

4 Mayıs 2016 - 2016/679 sayılı Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün (GDPR) AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanması

5 Mayıs 2016 - 181 No’lu Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi’ne Ek Denetleyici Makamlar ve Sınır aşan Veri Akışına İlişkin Protokolün Türk hukukuna dahil edilmesi

28 Ekim 2017 - Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik

16 Kasım 2017 - Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik

30 Aralık 2017 - Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik

10 Mart 2018 - Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ

10 Mart 2018 - Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ

25 Mayıs 2018 - 2016/679 sayılı Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün (GDPR) uygulanmaya başlanması

Comments


bottom of page