top of page

BTF HUKUK BÜROSU

KİŞİSEL VERİLERE YÖNELİK AYDINLATMA METNİ

 

Veri Sorumlusu sıfatıyla Gazi Umur Paşa Sokak, Balmumcu Plaza 4, No: 36/1, Balmumcu, Beşiktaş, İstanbul, Türkiye adresinde mukim BTF Hukuk Bürosu (“BTF Legal”) olarak, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

 

  1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VE İŞLEME AMAÇLARI

 

BTF Legal tarafından, ad-soyad, e-posta adresi ve telefon numarası bilgileriniz;

 

  • İnternet sitemiz üzerinden yapacağınız başvuru ile hukuki danışmanlık alma sürecinin yürütülmesi,

  • Her türlü başvurular hakkında sizlerden gelecek sorulara yönelik iletişimin sağlanması

 

amaçlarıyla işlenmektedir.

 

   2. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

 

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nin 1. maddesinde yer alan amaçlarla işlenmekte olup üçüncü kişilere aktarılmamaktadır.

 

   3. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ

 

Kişisel verileriniz, sizlerden elektronik ortamda yukarıda yer verilen amaç dahilinde Kanun’un 5. maddesinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak otomatik veya otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.

 

  • Bir sözleşmenin kurulmasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, taraflara ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

   4. KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

 

Kanun’un 11. maddesinde öngörülen yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle aşağıda yer verilen başvuru kanallarına kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz.

 

Başvuru Kanal ve Adreslerimiz

  • BTF Hukuk Bürosu

Direkt Başvuru ile Noter/Posta Kanalı: Gazi Umur Paşa Sokak, Balmumcu Plaza 4, No: 36/1, Balmumcu, Beşiktaş, İstanbul, Türkiye

bottom of page